Character and Drama Reference

For your information, and my reference.

Character List

Jiang Yi – ML

Lin Hao – Jiang Yi’s assistant

Zhu Jing – Jiang Yi’s manager

Jian Wei – MC

Li Meng – the co-ordinator for If There Is No Love

Lai Xiao Shuang – formerly Zhu Peipei’s assistant, now working for Zhu Jing, and Jian Wei’s friend/informant

Yin Ru – the co-lead of Cold Night

Zhou Peipei – the co-lead of If There Is No Love

Lin Zequn – the 2nd male lead of If There Is No Love

Director Yi Rong – the director of If There Is No Love

Jie – the girl who sneered at Jian Wei

Lu Anjie – winner of the singing competition Jiang Yi competed in that catapulted him to fame

Dramas

Cold Night

  • Zhao Ming Shen – Jiang Yi
  • Ji Lan Zhi – Yin Ru

If There Is No Love

  • Gu Cheng Yuan – Jiang Yi
  • Qin Wen – Lin Zequn
  • Xia Yiran – Zhou Peipei
Advertisement